ETOZ

Tab. ETOZ – 90 (Etoricoxib 90 mg.) 10 X 10
Alu Alu
Tab. ETOZ – P (Etoricoxib 60 mg. + Paracetamol 325 mg.) 10 X 10
Alu Alu
Tab. ETOZ – T (Etoricoxib 60 mg. + Thiocolchicoside 4 mg.) 10 X 10
Alu Alu