EMZOLE

Tab. EMZOLE – 40 (Pantoprazole 40 mg) 10 X 10
Alu Alu
Tab. EMZOLE – D (Pantoprazole 40 mg. + Domperidone 10 mg.) 10 X 10
Alu Alu
Cap. EMZOLE – DSR (Pantoprazole 40 mg. + Domperidone 30 mg. SR) 10 X 10
Alu Alu
Cap. EMZOLE – LS (Pantopazole 40 mg + Levosulpiride 75 mg SR) 10 X 10
Alu Alu
Inj. EMZOLE (Pantoprazole 40mg) Vial
with Try pack